UsernamePassword


Scorecard for Anthony Davis vs shrtngr8

Winner by TKO in round 4 Anthony Davis (2020-10-18)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9
2 10 - 9 20 - 18 10 - 9 20 - 18 10 - 9 20 - 18
3 10 - 9 30 - 27 10 - 9 30 - 27 10 - 9 30 - 27
4 10 - 6 40 - 33 10 - 6 40 - 33 10 - 6 40 - 33
View fight