My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: hungtc7
Avatar All about hungtc7
Ranking:
Registration date:  28/08/2020 09:14:05
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Biography:

Có, th?m chí còn có nhi?u cách ?? ti?t ki?m l?n khi mua s?m tr?c tuy?n! N?u b?n ?ã b? l? n?m cách ??u tiên, b?n ch?c ch?n nên ki?m tra chúng.

1. Cân nh?c Mua ki?u ??u giá

<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:roboto,arial; font-size:10pt">nh?n order hàng m? t?i hà n?i</span>

T?n d?ng l?i th? c?a các trang web nh? eBay, và ??u giá các m?t hàng b?n mu?n mua tr??c khi b?n tr? giá ??y ?? cho chúng. Các th??ng gia trên eBay cung c?p c? hàng m?i và hàng ?ã qua s? d?ng (mua hàng ?ã qua s? d?ng là m?t cách khác ?? ti?t ki?m n?u b?n mu?n ?i theo con ???ng ?ó), th??ng ? m?c giá h?i. ??t gi?i h?n ? b?t k? m?c nào b?n c?m th?y tho?i mái khi chi tiêu, nh?ng ??t giá th?u ban ??u c?a b?n th?p h?n nhi?u so v?i gi?i h?n ?ó. N?u ai ?ó tr? giá cao h?n b?n, b?n có th? s?a cài ??t c?a mình ?? eBay t? ??ng ??t giá th?u l?i cho b?n cho ??n khi ??t ??n gi?i h?n c?a b?n. Thông th??ng, b?n s? th?ng cu?c ??u giá tr??c khi ??t ??n gi?i h?n c?a mình. G?n ?ây, tôi ?ã mua m?t b? qu?n áo tr??t tuy?t ???c thi?t k? riêng trên eBay, nhãn hi?u m?i có th?, v?i giá th?p h?n kho?ng 40% so v?i các trang web khác ?ang tính phí cho cùng m?t m?t hàng.

2. "Thích" C?a hàng Yêu thích c?a b?n trên Facebook ho?c theo dõi chúng trên Twitter ?? Tìm hi?u v? Khuy?n m?i Tr?c tuy?n.

<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:roboto,arial; font-size:10pt">mua hàng m? t?i tphcm basso</span>

B?n có th? là ng??i ??u tiên tìm hi?u v? các ch??ng trình gi?m giá m?i nh?t, nhi?u ch??ng trình gi?m giá có th? ch? ???c cung c?p trên Facebook. G?n ?ây tôi ?ã ?? c?p r?ng tôi s? ??n Target và b?n tôi ?ã g?i email cho tôi m?t phi?u gi?m giá mà cô ?y nh?n ???c khi theo dõi c?a hàng trên Facebook. Tôi ?ã nh?n ???c th? quà t?ng $ 10 khi chi tiêu $ 50! H?u h?t các c?a hàng s? ch? xu?t hi?n trên newsfeed c?a b?n vài ngày m?t l?n, vì v?y b?n không ph?i lo l?ng v? vi?c ngu?n c?p d? li?u c?a mình có ??y qu?ng cáo. Hi?n nay, r?t nhi?u trang web có C?a hàng xã h?i, n?i b?n có th? mua tr?c ti?p t? trang Facebook c?a h?, th??ng là v?i m?c chi?t kh?u. C?a hàng xã h?i c?a c?a hàng tr?c tuy?n c?a tôi cung c?p chi?t kh?u t? ??ng 10% cho ng??i hâm m? Facebook. N?u b?n ?ã s?n sàng mua m?t m?t hàng tr?c tuy?n, tr??c tiên hãy ki?m tra trang Facebook c?a c?a hàng và mua cùng m?t m?t hàng trên C?a hàng xã h?i c?a h? v?i m?c chi?t kh?u.  <span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:roboto,arial; font-size:10pt">mua hàng m?</span>

Contact hungtc7
Private Message:
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team